Informacja dotycząca wyboru kandydata na Opiekuna

OGŁOSZENIE O WYBORZE KANDYDATA NA OPIENUNA W PROGAMIE „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”-edycja 2023

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na OPIEKUNA w związku z realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023 dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego  wpłynęła 2 oferty, z czego 1 oferta została wycofana przez kandydata. Dodatkowo Osoby/rodziny /opiekunowie prawni zakwalifikowani do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 do realizacji zadania wskazy osoby, które mogłyby świadczyć usługę opieki wytchnieniowej w ich rodzinach.

Wskazani kandydaci przez osoby /rodziny /opiekunów prawnych, celem spełnienia warunków  zostały poproszone na rozmowę weryfikacyjną oraz udokumentowanie  posiadanych kwalifikacji. Realizator z uwzględnieniem wytycznych zaproponował  kandydatów na Opiekuna pozostałym osobom zakwalifikowanym do Programu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  1. Jadwiga Grala- zam. Gmina Pisz
  2. Sabina Kadłubowska- zam. Gmina Pisz

Ww osoby spełniły wymagania formalne określone w Programie Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023 oraz uzyskały zgodę uczestnika Programu.

 

Pisz, dnia 08.03.2023 r.

Rozmiar czcionki
Kontrast