Strategia

UCHWAŁA NR XLI/511/14 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 24 stycznia 2014 r.
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pisz na lata 2014 -2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz 594,645 i 1318) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, 509 i 1650) , Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pisz na lata 2014-2020, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

GMINY PISZ

NA LATA 2006-2013

Rozmiar czcionki
Kontrast