Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MGOPS/2017

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu realizuje projekt „Pokonaj bariery z Piskim
Klubem Integracji Społecznej” nr RPWM.11.01.01.-28-0015/17 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. „Włączenie
społeczne”, Działanie11.01.„Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie” Poddziałanie 11.01.01 „Aktywizacja społeczna
i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”.

Rozmiar czcionki
Kontrast