Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadza wśród wielu zmian – jako nowe zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Zgodnie z ustawą Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Każda zainteresowana osoba może zgłosić fakt przemocy w rodzinie na piśmie na adres siedziby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego (G. Z. I. ul. Wąglicka1, 12-200 Pisz)

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – PODSTAWOWE INFORMACJE

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych.
Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są:

 • Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka,
 • Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane /niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego, itp./,
 • Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub innych substancji odurzających.
 • Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami, a dzieckiem /dziećmi/, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów, itp.,
 • Rodziny, w których rodzice /opiekunowie/ są intelektualnie lub fizycznie niepełnosprawni,
 • Rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu,
 • Rodziny, których rodzice / lub jedno z rodziców/ są nieletni.

 

ZADANIA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

 

PRZEMOC W RODZINIE

– to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zachęcanie osoby najbliższej, wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające Cię do zachowań wbrew Twojej woli, w szczególności narażające Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające Twoją godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na Twoim zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

 

PRZEMOC W RODZINIE MOŻE PRZYBRAĆ RÓŻNE FORMY, NP.:

 • przemocy fizycznej (np.: gdy ktoś Cię bije, popycha, szarpie, dusi, itp. ),
 • przemocy psychicznej (np.: gdy Cię ktoś obraża, wyzywa, poniża w obecności innych osób, izoluje, kontroluje, ciągle krytykuje i itp.)
 • przemocy seksualnej (np.: gdy ktoś Cię zmusza do współżycia, do zachowań seksualnych przez Ciebie nie akceptowanych i itp.)

 

OFIARĄ PRZEMOCY W RODZINIE MOŻE BYĆ NP.:

 • dziecko,
 • osoba niepełnosprawna,
 • współmałżonek
 • osoba starsza,
 • partner,
 • rodzic.

 

MASZ PRAWO DO :

 • Życia w rodzinie wolnej od przemocy.
 • Ochrony prawnej Twojego życia, zdrowia, czci i dobrego imienia oraz  do samodzielnego decydowania o swoim życiu osobistym.
 • Żądania od organów władzy publicznej ochrony Ciebie oraz Twoich bliskich przed przemocą lub okrucieństwem, w tym ze strony osoby Ci najbliższej.

 

W SZCZEGÓLNOŚCI MASZ PRAWO DO:

 • Pomocy ze strony władz publicznych, w postaci m. in.:
 • zapewnienia Tobie oraz dzieciom pozostającym pod Twoją opieką schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych Twoją sytuacją osobistą,
 • zapewnienia natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowania Ci niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego Twój stan zdrowia, udzielenia poradnictwa: prawnego, psychologicznego oraz socjalnego.
 • pomocy medycznej i uzyskania niezbędnych dokumentów.
 • Żądania od organów ścigania wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec osoby stosującej przemoc w Twojej rodzinie, a w razie potrzeby jej izolacji.
 • Aktywnego udziału w postępowaniu przed prokuratorem oraz sądem w charakterze strony, w tym m.in. dostępu do akt sprawy, składania wniosków dowodowych ( np. o przesłuchanie wskazanych osób )

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu (MGOPS)
 ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz
tel. (87 ) 423-36-54,  (87 )  425-09-05;
www.mgops.bip.pisz.hi.pl

 

Ośrodek Profilaktyki i Terapii (OPiT)
ul. M. Kopernika 8, 12-200 Pisz
tel. ( 87) 423-35-60;
www.opit.bip.hi.pisz.pl

 

POWIATOWA  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA
ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz
tel. (87) 423-24-04
www.ppppisz.mojbip.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR )
ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz
tel. (87 ) 424 – 11-38
www.pcpr.pisz.pl;

 

Komenda Powiatowa Policji. w Piszu
ul. Armii Krajowej 1. 12-200 Pisz.
tel. 997, 112 ( całodobowo )
Oficer dyżurny : tel. (87) 425- 42 -00, 201;

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Piaskowa 2,12-200  Pisz
pcpr@powiat.pisz.pl
(3 osoby dorosłe + dziecko lub 1 osoba dorosła +4 dzieci)
tel. 087 424 -11-38;

 

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”
tel BEZPŁATNY  – 801-12-00-02
pon-sob 8:00-22:00
niedz.- święta 8:00 – 16:00

www.ms.gov.pl,
www.pokrzywdzeni.gov.pl
,
www.mpips.gov.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast