ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – INFORMACJE

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu informuje,  że w wyniku zakończenia procedury naboru na ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w związku z realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego nie wpłynęła żadna oferta, jednakże: osoby/rodziny /opiekunowie prawni zakwalifikowani do udziału w Programie „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2022 do realizacji zadania wskazały osoby, które mogłyby świadczyć usługę ASYSTENTA. Dodatkowo
z uwagi na brak ofert realizator z uwzględnieniem wytycznych zaproponował kandydatów do świadczenia usługi asystentury w zakwalifikowanych  do Programu rodzinach.

Kandydaci wskazani przez osoby /rodziny /opiekunów prawnych, celem spełnienia warunków zostali poproszeni na rozmowę weryfikacyjną oraz udokumentowanie posiadanych kwalifikacji.

  1. Sabina Kadłubowska-Gmina Pisz
  2. Jadwiga Grala- Gmina Pisz
  3. Marzena Wysokińska – Gmina Pisz

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Ww. osoby spełniły wymagania formalne określone w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – edycja 2022” oraz uzyskały zgodę uczestnika Programu.

Rozmiar czcionki
Kontrast