Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy

rodzinne_domy_pomocy_420x297_2023Z

Gmina Pisz przystąpiła do rządowego Programu Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2023. 

Kwota dofinansowania w 2023 roku: 57.200 zł
Cel programu:

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności form usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia osób niesamodzielnych ze względu na wiek lub niepełnosprawność.

 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu:

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu korzysta z dofinansowania w ramach Modułu I.

Moduł I programu:

  • dotyczy dofinansowania kosztów, jakie gminy ponoszą w związku
    z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy;
  • w sytuacji, kiedy miesięczny koszt pobytu jest wyższy niż opłaty ponoszone z dochodu mieszkańca, różnicę pokrywa gmina kierująca osobę do rodzinnego domu pomocy, tym samym gmina partycypuje w kosztach pobytu osoby kierowanej do rodzinnego domu pomocy;
  • gmina może wnioskować o częściowe dofinansowanie kosztów, jakie co miesiąc ponosi z tytułu kierowania osób wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych do rodzinnych domów pomocy;
  • dofinansowanie dotyczy zarówno pobytu osób po raz pierwszy kierowanych w roku 2023 do rodzinnych domów pomocy, jak również osób skierowanych przed dniem 1 stycznia 2023 r. do istniejących rodzinnych domów pomocy.

Adresaci programu:

Bezpośrednimi adresatami programu są gminy, które partycypują w kosztach pobytu osób kierowanych przez gminę do rodzinnego domu pomocy na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy.

Pośrednimi adresatami programu są:

  1. Osoby fizyczne prowadzące rodzinny dom pomocy lub planujące utworzenie rodzinnego domu pomocy,
  2. Organizacje pożytku publicznego prowadzące rodzinny dom pomocy lub planujące jego utworzenie,
  3. Osoby korzystające ze wsparcia rodzinnych domów pomocy.

Pliki do pobrania

Rozmiar czcionki
Kontrast